Innowacje
Aktualności Innowacje i biznes Smart Citizen

Bytom poszukuje kreatywnych pomysłów społecznych

Władze Bytomia poszukują kreatywnych pomysłów na rozwiązywanie problemów w obszarze społecznym. Dla autorów najlepszych pomysłów przygotowano nagrody w wysokości 10 tysięcy złotych. Nagrodzone prace konkursowe zostaną realizowane w ramach rewitalizacji Miasta Bytomia.

Projekty muszą mieć charakter innowacyjny, tzn. takie, które nie były dotychczas realizowane w Bytomiu. Miastu zależy na tym, żeby wcielić pomysły w życie, dlatego muszą być one realne. Zgłaszany do konkursu projekt musi być umiejscowiony w czasie, wyceniony i zawierać harmonogram działań. Projekt ma trwać nie krócej niż 12, ale nie dłużej niż 18 miesięcy. Jego wartość ma opiewać na minimum 100 tys. zł., maksimum – 2 mln. zł.  Finansowanie powinno opierać się  na środkach unijnych.  

Po wyłonieniu zwycięskich projektów miasto Bytom ogłosi otwarty konkurs na ich realizację.

Kategorie

Pomysły na innowacyjne projekty społeczne można składać w 10 kategoriach:

1) Kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową;

2) Wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów reintegracyjnych,
w tym tworzenie miejsc pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami;

3) Kompleksowe programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych;

4) Kompleksowe programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych, w tym: młodzieży z ośrodków wychowawczych i socjoterapii, mających na celu poprawę szans adaptacyjnych poprzez organizację dodatkowego wsparcia
w zakresie umiejętności społecznych i zawodowych;

5) Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych, edukacyjnych;

6) Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji;

7) Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;

8) Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania;

9) Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie;

10) Działania w zakresie zwiększenia dostępu i jakości usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Terminy

Aby starać się o nagrodę w konkursie, do 19 marca trzeba wypełnić wniosek o dopuszczenie udziału (może złożyć go każda osoba dorosła). Osoby dopuszczone do konkursu będą mogły ubiegać się o nagrodę samodzielnie bądź w grupie, z której trzeba wyłonić pełnomocnika.

Pomysły należy zgłosić na formularzach do 3 kwietnia.

Szczegóły do tyczące konkursu znajdują się na stronie bytomodnowa.pl.

Źródło: bytomodnowa.pl
Fot. Pixabay