Samochód elektryczny
Aktualności Infrastruktura Mobilność

Do końca maja trwają konsultacje ustawy o rozwoju elektromobilności

Pod koniec kwietnia ministerstwo energii zaprezentowało projekt ustawy o rozwoju elektromobilności. Ustawa będzie miała istotny wpływ na transport w wewnątrz polskich miast. Projekt dokumentu został skierowany do konsultacji społecznych – uwagi można zgłaszać do końca maja.

Celem ustawy będzie stymulowanie rozwoju elektromobilności oraz zastosowania innych paliw alternatywnych (gazu ziemnego w formie LNG i CNG) w sektorze transportowym w Polsce. Dzięki ustawie określone zostaną ram prawne, które powinny wpłynąć na rozbudowę infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych i tankowania CNG/LNG. Szersze zastosowanie paliw alternatywnych w transporcie pozwoli ograniczyć uzależnienie transportu od paliw węglowodorowych jak również wpłynie  na poprawę jakości powietrza w miastach.

Według deklaracji ministerstwa, po wejściu nowych przepisów:

 • zakup samochodu elektrycznego będzie tańszy (zostanie zwolniony z akcyzy);
 • przedsiębiorstwa uzyskają możliwość wyższego odpisu amortyzacyjnego;
 • kierowca samochodu elektrycznego będzie jeździł wygodniej (możliwość korzystania z buspasów) i taniej (bezpłatne parkowanie w centrach miast);
 • do 2020 roku powstanie sieć infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych (ponad 6 tysięcy punktów w 32 aglomeracjach);
 • samorządy będą chętniej wybierać autobusy elektryczne (szybsza i tańsza będzie budowa infrastruktury);
 • władze lokalne otrzymają realne narzędzie do walki o lepsze powietrze na swoim terenie (możliwość ustanawiania stref zeroemisyjnych).

Z projektem ustawy oraz uzasadnieniem do niego można zapoznać się na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Uwagi do projektu można przesyłać do 31 maja 2017 r. na adres szymon.bylinski@me.gov.pl.

Co zawiera projekt ustawy?

Samochód elektrycznyUstawa definiuje nowe pojęcia dotychczas nieznane w polskim prawie:

 • ładowanie pojazdów – jako nowy rodzaj działalności gospodarczej –pobór energii elektrycznej do celów pędnych nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne
 • punkt ładowania – urządzenie (zespół urządzeń), które pozwala ładować pojazdy elektryczne bądź dokonywać wymiany akumulatorów służących do napędu tych pojazdów
 • ogólnodostępny punkt ładownia – punkt ładowania dostępny na zasadach równoprawnego traktowania dla każdego użytkownika pojazdu elektrycznego, w punkcie takim usługę ładowania pojazdu będzie mógł zaoferować każdy dostawca usługi ładowania a operator infrastruktury będzie musiał udostępnić punkt każdemu dostawcy
 • pojazd elektryczny – pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną lub pojazd samochodowy spalinowo-elektryczny, które mogą być ładowane w punktach ładowania
 • operator infrastruktury – podmiot odpowiedzialny za zarządzanie, bezpieczeństwo funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty ogólnodostępnych punktów ładowania i punktów tankowania CNG, punktów tankowania LNG, punktów bunkrowania lub punktów zasilania statków energią elektryczną, a w przypadku energii elektrycznej również za budowę ogólnodostępnych punktów ładowania
 • dostawca usługi ładowania – podmiot świadczący usługi w zakresie ładowania pojazdów.

Autorzy projektu przewidują szereg udogodnień dla kierowców. Są wśród nich m.in.:

 • niższa akcyza na zakup pojazdów elektrycznych i korzystniejsza stawka amortyzacji,
 • możliwość poruszania się pojazdów elektrycznych po pasach drogowych dla autobusów,
 • darmowe parkowanie w strefach płatnego parkowania dla pojazdów elektrycznych,
 • użytkownik pojazdu elektrycznego w ogólnodostępnym punkcie ładowania będzie mógł wybrać dostawcę usługi ładowania energią elektryczną pojazdu, z usługodawcą tym będzie go mogła łączyć umowa stała (na zasadzie abonamentu) bądź będzie mógł dokonać jednorazowego zakupu usługi ładowania,
 • jeśli pojazd elektryczny będzie posiadał zainstalowany licznik pomiaru poboru energii elektrycznej, który będzie w stanie skomunikować się z innymi systemami pomiarowymi (w gospodarstwach domowych, w punktach ładowania etc.) wtedy energia elektryczna pobrana przez pojazd będzie doliczona do rachunku za energię elektryczną użytkownika pojazdu.
 • większa pewność w użytkowaniu pojazdu dzięki określeniu odpowiedzialności operatora punktu ładowania za szkody powstałe podczas ładowania pojazdów oraz określenie minimalnych standardów technicznych dla punktów ładowania zapewniających bezpieczeństwo użytkowania tej infrastruktury.
 • ułatwienie dla korzystania z publicznych punktów ładowania poprzez zapewnienie bieżącego dostępu do informacji na temat rozmieszczenia punktów ładowania, cen oferowanych na tych punktach oraz dostępności tych punktów,
 • stworzenie bazowych rozwiązań umożliwiających budowę publicznych punktów ładowania przy nowobudowanych obiektach użyteczności publicznej i zabudowie wielorodzinnej.

Polecam mój artykuł sprzed niema dwóch lat 7 pomysłów na promocję samochodów elektrycznych przez Warszawę.

Korzyści maja dotyczyć również twórców infrastruktury:

 • operatorowi infrastruktury ogólnodostępnego punktu ładowania ustawa gwarantuje zawarcie umowy o przyłączenie z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
 • wprowadzenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla punktów ładowania,
 • infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz stacji paliw płynnych, które są zlokalizowany w miejscach obsługi podróżnych wzdłuż sieci TEN-T, na których terenie umieszczone są, co najmniej dwa ogólnodostępne punkty ładowania o dużej mocy,
 • koszty ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego w przypadku, gdy ma obowiązek budowy ogólnodostępnych punktów ładowania, stanowić będą koszty uzasadnione i mogą być rozliczone w taryfie za energię elektryczną.
 • wyznaczenie przez gminę bezpłatnych miejsc parkingowych przy punktach ładowania.
 • poprawę bezpieczeństwa inwestycji poprzez określenie legalne minimalnych standardów technicznych.

Strefy zeroemisyjne w miastach

„W celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środowisko w związku z emisją z transportu, na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej można ustanowić strefę zeroemisyjnego transportu.” – czytamy w projekcie ustawy. Prawo o tworzenia takich stref otrzymają rady gmin, które określą też wysokość opłat za wjazd dla samochodów o napędzie tradycyjnym (z opłat zostaną zwolnieni m.in. mieszkańcy stref). Rady będą miały prawo rozszerzyć katalog pojazdów mogących wjeżdżać do stref o pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi innymi niż energia elektryczna.

Pojazdy autonomiczne

Jeśli ustawa weszłaby w życie w obecnym brzmieniu, to do ustawy Prawo o ruchu drogowym zostałaby dopisana definicja pojazdu samosterującego. Jest nim – według autorów projektu – „pojazd elektryczny, wyposażony w technologie i systemy sprawujące kontrolę nad ruchem tego pojazdu i umożliwiające jego ruch bez udziału kierującego”. Dodatkowo w tej ustawie pojawiłyby się przepisy regulujące wykorzystanie dróg publicznych do prowadzenia badań nad pojazdami samosterującymi. Badania mogłyby być prowadzone za zezwoleniem wydawanym przez organ zarządzający ruchem na drodze i po spełnieniu wymogów bezpieczeństwa.

Upowszechnianie paliw alternatywnych przez administrację publiczną

Ustawa nałoży na urzędy i instytucje publiczne wymóg zapewnienia we flocie użytkowanych pojazdów określonej proporcji pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi:

 • organy centralnej administracji publicznej powinny posiadać do 2025 r. we flocie użytkowanych pojazdów co najmniej 50 proc. pojazdów elektrycznych
 • jednostki samorządu terytorialnego do roku 2025 powinny posiadać we flocie użytkowanych pojazdów co najmniej 30 proc. pojazdów elektrycznych
 • świadczenie usług komunikacji miejskiej będzie zlecane podmiotom posiadającym we flocie autobusy zeroemisyjne – od 2028 roku przedsiębiorstwa wykonujące te zadania powinny posiadać co najmniej 30 proc. takich autobusów;
 • organy centralnej administracji publicznej i jednostki samorządu terytorialnego będą zlecać wykonywanie zadań publicznych podmiotom, których przynajmniej 30 % floty pojazdów stanowią pojazdy elektryczne lub pojazdy napędzane gazem ziemnym – od roku 2025.