miasto ekologiczne, zieleń
Ekologia Zaproszenia

ECO-MIASTO: konferencja podsumowująca projekt [zaproszenie]

W listopadzie w Warszawie odbędzie się dwudniowa, międzynarodowa konferencja „Innowacyjne ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”. Celem konferencji jest umożliwienie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych oraz przyjaznych środowisku innowacyjnych rozwiązań stosowanych w miejskiej infrastrukturze. 

Wydarzenie jest częścią projektu ECO-MIASTO. W tym roku odbywa się on po raz piąty projekt, a jego zadaniem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. W ramach projektu realizowane są: konkurs dla miast i gmin, kampanię informacyjną, konkurs dla dzieci: „Zakręceni w przestrzeni” oraz podsumowującą całość konferencję. Więcej informacji o projekcie jest dostępne na stronie www.eco-miasto.pl.

Zdrowe środowisko = zdrowi ludzie?

Ogólnoświatowy trend wzrostu liczby ludności w miastach ma również swoje odzwierciedlenie w Polsce. Dynamiczny rozwój miast w niewystarczający sposób uwzględniania kwestie jakości życia (potrzeb) mieszkańców, a także wywiera znacząca presję na środowisko (niezrównoważona konsumpcja zasobów, emisje). Wyzwania związane z rozwojem miast są tematem nie tylko dyskusji prowadzonych w różnych gremiach, ale również dokumentów definiujących kierunki rozwoju. Wśród wyzwań stojących przed miastami coraz częściej akcentowane są kwestie godnego, zdrowego życia mieszkańców oraz niwelowania presji środowiskowych.

Temat zrównoważonego rozwój miasta w kontekście zdrowia mieszkańców i presji środowiskowych jest w szczególny sposób obecny w Agendzie 2030 ONZ oraz działaniach inicjowanych przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UN Environment), odwołujących się przede wszystkim na adaptacji miast do zmian klimatu i efektywnym korzystaniu z zasobów. Wyzwania te znalazły również istotne miejsce w Urban Agenda for the EU Member States, przyjętej w 2016 roku.

Konferencja skupi się na środowiskowych uwarunkowaniach zrównoważonego rozwoju miast i ich wpływie na zdrowie i dobrobyt człowieka. Uwagę uczestników konferencji zamierzamy skupić na:

  • wpływie stanu środowiska na kondycję mieszkańców ośrodków miejskich,
  • presji wywieranej na środowisko przez ośrodki miejskie i proces urbanizacji,
  • jakości ekosystemów miejskich i ich wydajności do świadczenia ważnych usług ekosystemowych na rzecz mieszkańców,
  • wpływie ośrodków miejskich na gospodarkę materiałową i zużycie zasobów i surowców naturalnych.

ECO-MIASTO: informacje organizacyjne

Wydarzenie łączy w sobie trzy formuły:

  • konferencyjną, obejmującą wystąpienia i dyskusje ekspertów oraz pytania i komentarze do wypowiedzi ekspertów przedstawione przez uczestników
  • case studies, w której zaproszeni przedstawiciele większych i mniejszych miast regionu paneuropejskiego będą moderować spotkania w mniejszych grupach osób zainteresowanych osiągnięciami miast we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza implementacji rozwiązań prośrodowiskowych
  • wystawową, w trakcie której organizatorzy i partnerzy konferencji zaprezentują materiały nawiązujące do idei innowacyjnych miast

Konferencja odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie w dniach 8-9 listopada br.  Szczegóły nt. programu oraz sposób rejestracji znaleźć można na stronie wydarzenia.