Panorama Warszawy przez Wisłę
Aktualności Przestrzeń

Kodeks urbanistyczno-budowlany coraz bliżej?

Podczas lipcowego połączonego posiedzenia sejmowych komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej podsumowane zostały prace nad rządowym projektem kodeksu urbanistyczno-budowlanego. Projekt tego kompleksowego dokumentu, dotyczącego m.in. przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego w Polsce, uwzględnia najnowszy raport NIK dotyczący planowania i zagospodarowania przestrzennego.

– Nowa redakcja kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który ma przywrócić i utrwalić ład przestrzenny w Polsce, jest odpowiedzią na wnioski zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. Wszystkie zasadnicze postulaty NIK znalazły odzwierciedlenie w projektowanych przepisach – wyjaśnił wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski.

W nowych przepisach znajdzie odzwierciedlenie sześć najważniejszych postulatów NIK:

  • Traktowanie przestrzeni i jej walorów jako dobra wspólnego, przy wyważeniu interesu publicznego i prywatnego;
  • Nadanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mocy wiążącej przy inwestowaniu na terenach nieobjętych planami miejscowymi;
  • Rozszerzenie wymogu sporządzania planów miejscowych dla terenów o istotnych walorach, np. przyrodniczych;
  • Uregulowanie kwestii terminu ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
  • Zapewnienie spójności dokumentów planistycznych;
  • Skuteczne informowanie lokalnych społeczności, zapewniające zwiększenie udziału interesariuszy w procesie planowania przestrzennego.

NIK zaprezentował swój raport w marcu br.

Projekt kodeksu urbanistyczno-budowlanego został poddany pogłębionym konsultacjom publicznym, zakończenie prac rządowych jest planowane na grudzień 2017 roku.

Zapis dyskusji podczas posiedzenia sejmowych komisji Infrastruktury oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnejw dniu 5 lipca 2017 r.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Fot. Pixabay