I Krajowe Forum Miejskie, Kraków
Idea smart city Zaproszenia

Kraków. I Krajowe Forum Miejskie [zaproszenie]

W dniach 1-2 kwietnia br. w Krakowie odbędzie się I Krajowe Forum Miejskie. W zamyśle organizatorów  wydarzenie ma stanowić platformę do debaty różnych interesariuszy oraz aktorów miejskich na temat prowadzenia zintegrowanej polityki miejskiej na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym. Organizatorem jest Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich – UN HABITAT.

Debata będzie punktem wyjścia do dalszego rozwoju polityki miejskiej w Polsce, w celu lepszego odzwierciedlenia zmieniających się warunków i trendów rozwoju miast zarówno na poziomie krajowym, europejskim jak i globalnym. Dotyczy to głównie lepszego powiązania krajowej polityki miejskiej z politykami sektorowymi, polityką spójności UE po 2020 r., Agendą Miejską dla Unii Europejskiej, ale także Nową Agendą Miejską ONZ i Celami Zrównoważonego Rozwoju (zwłaszcza celem 11).

W dialogu udział wezmą mi.in przedstawiciele strony rządowej, samorządu terytorialnego, miast i ich związków oraz stowarzyszeń, naukowcy, urbaniści, architekci, organizacje pozarządowe oraz ruchy miejskie z kraju i z zagranicy, a także przedstawiciele instytucji i organizacji międzynarodowy, takich jak UN-Habitat, Komisja Europejska czy Eurocities – czytamy w zaproszeniu na I Krajowe Forum Miejskie.

W programie konferencji m.in.:

  • Podpisanie deklaracji „Współpraca na rzecz realizacji krajowej polityki miejskiej oraz Nowej Agendy Miejskiej”
  • Inauguracja wdrażania konkursu Human Smart Cities
  • Sesja tematyczna „Przyszłość miast z perspektywy międzynarodowej”
  • Sesja tematyczna „Wymiar miejski polityki rozwoju, działania wspierające rozwój miast w kontekście realizacji New Urban Agenda i SDG 11– perspektywa rządowa i samorządowa”
  • Sesja tematyczna „Krajowe Forum Miejskie – założenia i oczekiwania w kontekście wzmacniania i koordynacji wymiaru miejskiego w polityce rozwoju”
  • Sesja tematyczna „Rola współpracy w zrównoważonym rozwoju miast – wymiana doświadczeń i wspólne uczenie się w celu realizacji zintegrowanej polityki miejskiej”
  • Sesja tematyczna „Jak usprawnić działania na rzecz rozwoju miast dzięki narzędziom monitorowania i ewaluacji polityk miejskich?”

Szczegółowa agenda znajduje się na stronie wydarzenia.

Rejestracja udziału w I Krajowym Forum Miejskim