Idea smart city

Miejskie innowacje wg Światowego Forum Ekonomicznego [raport]

W październiku Światowe Forum Ekonomiczne opublikowało raport „Top Ten Urban Innovations”, w którym przedstawiono interesujące i nowatorskie pomysły działań współczesnych miast. Ich celem jest wykorzystanie istniejących zasobów na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Raport nawiązuje do rosnącej urbanizacji świata i pojawiających się w związku z tym nowych wyzwań: zanieczyszczenia, przeludnienia i powstawania stref ubóstwa, a także rosnącego wpływu miast na zmiany klimatu, bezpieczeństwo wody i żywności, kurczące się zasoby naturalne. Autorzy przywołują projekcję ONZ, zgodnie z którą w 2050 roku w miastach będzie żyło tyle ludności, ile wynosiła cała populacja świata w 2002 roku. Odwołują się również do badań McKinsey, według których 100 największych miast świata przyczyni się aż w 35% do wzrostu globalnego PKB w okresie do 2025 roku.

Autorzy raportu z Global Agenda Council on the Future of Cities wskazali 4 kluczowe kierunki myślenia o poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań dla problemów występujących we współczesnych miastach. Są to:

  • wykorzystanie wolnych zasobów – wiele innowacyjnych pomysłów wykorzystuje już istniejące, lecz nie wykorzystywane zasoby. Autorzy podają jako przykład Airbnb, który umożliwia wynajmowanie turystom wolnych miejsc noclegowych w prywatnych domach.
  • niwelowanie szczytów zapotrzebowania na różne dobra – jednym z największych problemów współczesnych miast są szczytowe momenty korzystania z infrastruktury: elektryczności, wody, dróg czy sieci transportu publicznego. Innowacyjne pomysły prowadzą do ograniczenia szczytowego popytu i rozłożenia go w czasie.
  • myślenie w kategoriach małej infrastruktury – zdaniem autorów raportu małe projekty infrastrukturalne mają również duży wpłya na kształtowanie współczesnych miast. Są to np. projekty związane z drogami rowerowymi, wypożyczalniami rowerów czy choćby nasadzeniem roślinności.
  • skupienie się na innowacjach ukierunkowanych na człowieka – najlepszą drogą do podnoszenia poziomu rozwoju miast jest mobilizowanie ich mieszkańców. Poszczególne działania miast powinny kreować pożądane zachowania mieszkańców, a wszystkie innowacje muszą koncentrować się na mieszkańcach.

W raporcie zostało przedstawionych 10 przykładów innowacyjnych działań z całego świata, których celem jest rozwiązanie rozmaitych problemów współczesnych miast: brak wolnych przestrzeni, ograniczone zasoby wody pitnej i żywności, zmniejszająca się powierzchnia terenów zielonych w miastach, zaplanowanie miast „pod” ruch samochodowy, rosnące natężenie ruchu samochodowego oraz związane z nim koszty ekonomiczne i społeczne, nadmierna emisja CO2 związana z wytwarzaniem energii, zmiany w zachowaniach konsumenckich (odchodzenie od „posiadać” do „użytkować”), zagrożenia związane z nadmierną anonimowością życia w dużym mieście (m.in. przestępczość). Jaki widać, są to problemy dobrze znane również w Warszawie.

Cześć przedstawionych w raporcie rozwiązań z powodzeniem może zostać niemal wprost zaadoptowana w Warszawie. Inne powinny skłonić nas do refleksji i poszukiwania własnych rozwiązań pomysłów, dla problemów, które już są i – bez skutecznych działań – będą się tylko natężały. Dlatego zachęcam do lektury i własnych przemyśleń.

 

Fot. Pixabay