Ekologia Patronaty Zaproszenia

Polska prezentacja raportu o stanie środowiska w Europie [zaproszenie]

Już 15 września w Warszawie odbędzie polska prezentacja najnowszego raportu o stanie środowiska Europy. Podczas konferencji „Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego” spotkają się przedstawiciele świata nauki i biznesu, administracji i władz samorządowych, a także organizacji pozarządowych i międzynarodowych. Jedna z sesji tematycznych wydarzenia została zatytułowana „Droga do miasta o zrównoważonym rozwoju. Innowacyjne technologie w urzeczywistnianiu idei inteligentnych miast”.

Konferencja „Nauka, biznes i środowisko. Raport GEO-6 dla regionu paneuropejskiego” Konferencja organizowana jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP). Jej celem jest prezentacja najnowszego raportu o stanie środowiska regionu paneuropejskiego, opracowanego przez UNEP w ramach serii GEO (Global Environment Outlook), opublikowanego w czerwcu bieżącego roku. W konferencji wezmą udział przedstawiciele instytucji naukowych, biznesu, administracji i władz samorządowych, dyplomacji i organizacji międzynarodowych, w tym Komisji Europejskiej oraz agend ONZ (UNEP, UNECE, UN-GGIM). Uczestnicy konferencji w ramach trzech sesji dyskutować będą na temat wyzwań sygnalizowanych przez UNEP w Raporcie GEO-6 dla regionu paneuropejskiego, dotyczących m.in.:

  • zachowania różnorodności biologicznej,
  • zrównoważonego rozwoju miast,
  • gospodarki o obiegu zamkniętym.

Odrębna sesja będzie poświęcona działaniom UNEP w zakresie gromadzenia informacji o środowisku z użyciem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wśród których wiodącą rolę pełni platforma UNEPLive. Szczegółowy program jest dostępny na stronie organizatorów.

Raport GEO-6, UNEP GRID WarsawRaport GEO-6 opublikowany został pod hasłem przewodnim „Healthy planet, healthy people” (Zdrowa planeta, zdrowy człowiek), aby podkreślić silny związek pomiędzy stanem środowiska naturalnego a zdrowiem człowieka. Raport wymienia kluczowe obszary, w których niezbędne jest podejmowanie trafnych decyzji i stanowczych działań. Należą do nich: zrównoważone wykorzystanie kurczących się zasobów naturalnych (w tym budowanie efektywnej gospodarki niskoemisyjnej), zmiany klimatu, różnorodność biologiczna (świadczenie ważnych usług ekosystemowych na rzecz człowieka), zanieczyszczenie środowiska (w tym zanieczyszczenia chemiczne i odpady komunalne), produkcja i konsumpcja dóbr (w tym żywności) oraz zrównoważony rozwój miast. Podczas konferencji będzie mieć swoją premierę polskie wydanie streszczenia Raportu GEO-6 dla regionu paneuropejskiego, przygotowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w celu upowszechnienia informacji m.in. o wymienionych wyżej wyzwaniach.

Konferencja wpisuje się w nurt działań ujętych w Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals, SDG) zmierzających do realizacji wizji nakreślonej w Agendzie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju do roku 2030. Dlatego też sesja zamykająca konferencję poświęcona będzie zagadnieniom związanym z wdrażaniem SDG w skali europejskiej i krajowej. Dyskusja skupi się na poszukiwaniu pomysłów i recept na model współpracy między wieloma instytucjami, który pozwoli skutecznie realizować cele zrównoważonego rozwoju, w szczególności w obszarze ochrony zagrożonych wartości środowiska, które mają zasadniczy wpływ na zdrowie i dobrobyt człowieka, takich jak np. dostępność czystego powietrza czy wody pitnej, niezanieczyszczonej gleby, „zdrowych” ekosystemów.

– Głównym celem konferencji, obok prezentacji samego raportu GEO-6, jest zmobilizowanie przedstawicieli wielu instytucji do współdziałania na rzecz poprawy stanu środowiska Naszą ambicją jest przekonanie uczestników, że tylko działając razem i inicjując nowe wartościowe projekty, będziemy w stanie zbliżyć się do wizji świata, jaka rysują przed nami Cele Zrównoważonego Rozwoju do 2030 roku – mówi Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Udział w konferencji potwierdziło wiele znamienitych osobistości, reprezentujących instytucje krajowe i międzynarodowe, w tym: Jacqueline McGlade (UNEP Chief Scientist, wieloletnia Dyrektor Europejskiej Agencji Środowiska), Hugo De Groof (przedstawiciel Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska), Harald Egerer (szef Sekretariatu Konwencji Karpackiej), Sławomir Mazurek (podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska), Lech Pilawski (dyrektor generalny Konfederacji Lewiatan).

UNEP GRID WarsawZgłoszenia do udziału w konferencji są przyjmowane poprzez formularz rejestracyjny.

Wydarzenie odbędzie się 15 września 2016 r. w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) Politechniki Warszawskiej przy ul. Rektorskiej 4, które jest współorganizatorem konferencji. Więcej informacji na stronie www.gridw.pl/geo6.

Blog Warsaw Smart City jest partnerem medialnym wydarzenia.

 

Fot. www.gratisography.com