„Program otwierania danych publicznych”
Innowacje i biznes Smart Citizen

Rząd przyjął „Program otwierania danych publicznych”

Wczoraj rząd podjął uchwałę w sprawie ustanowienia „Programu otwierania danych publicznych”. Dokument przygotowany przez ministerstwo cyfryzacji jest pierwszym dokumentem rządowym poświęconym temu zagadnieniu. Program poprawi standardy otwierania danych publicznych i ich jakość, umożliwi jak najszersze ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz zwiększy liczbę danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl.

Otwarte dane - czyli dane po warszawskuUdostępnianie danych publicznych (open data) jest jednym z elementarnych działań miast określających siebie jako smart city. Czynią tak miasta uznawane za wzorcowe przykłady wdrażania idei inteligentnych miast, np. Barcelona. W ubiegłym roku pisałem o tym, jak swoje zbiory danych publicznych otwiera m.st. Warszawa w ramach projektu „Otwarte dane – czyli dane po warszawsku”. Na specjalnej platformie udostępnionych zostało ponad 200 zbiorów danych. Podobną politykę prowadzi również Wrocław, choć w tym przypadku liczba udostępnionych zbiorów jest skromniejsza. Temat popularyzowała m.in. Fundacja ePaństwo.

Przyjęty przez rząd program może przynieść korzyści przedsiębiorcom (wesprze innowacyjne firmy i przyczyni się do powstania innowacyjnych produktów) i obywatelom (zwiększy ich udział we współdecydowaniu o sprawach publicznych oraz poprawi standard życia dzięki stworzeniu nowych usług i aplikacji wykorzystujących dane gromadzone przez podmioty publiczne).

Co jest w programie?

Podstawowym celem programu jest poprawa jakości i zwiększenie liczby danych dostępnych na portalu danepubliczne.gov.pl. Cele szczegółowe to m.in.:

  • wsparcie innowacyjnych firm i przemysłu kreatywnego, co poprawi wzrost gospodarczy oraz zwiększy rozwój przedsiębiorczości i miejsc pracy w przemyśle kreatywnym (tworzy on nowatorskie i niekonwencjonalne rozwiązania w różnych dziedzinach gospodarki)
  • poprawa jakości życia obywateli dzięki budowie innowacyjnych usług i aplikacji na podstawie danych gromadzonych przez podmioty publiczne
  • zwiększenie przejrzystości i skuteczności funkcjonowania organów administracji publicznej, usprawnienie działalności urzędów, umożliwienie obywatelom udziału w sprawowaniu władzy i procesie ponownego wykorzystywania danych publicznych
  • wsparcie realizacji „Planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (chodzi o wzrost gospodarczy, rozwój innowacyjnych firm, sprawniejszą administrację, zapewnienie elektronicznego obiegu dokumentów w administracji i gospodarce)

„Program otwierania danych publicznych”Aby ułatwić ponowne wykorzystywanie danych publicznych i metadanych będą one przygotowane tak, aby były zrozumiałe dla odbiorców oraz udostępnione w formacie sprzyjającym ponownemu wykorzystywaniu. Dane publiczne i metadane mają być dostępne także przez interfejsy programowania aplikacji (API).

Głównymi realizatorami programu będą organy administracji rządowej i kierownicy jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nich nadzorowanych. Program może także być realizowany przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane publiczne, w szczególności przez jednostki samorządu terytorialnego, fundusze celowe, państwowe instytuty badawcze. Koordynatorem programu będzie minister cyfryzacji.

Środki na realizację programu w latach 2016-2020 powinny być wygospodarowane w ramach limitów budżetowych ustalonych dla danych dysponentów (ministerstw). Jeszcze w 2016 r. resort cyfryzacji w swoim budżecie zaplanował 120 tys. zł na szkolenia dla administracji.

Do czego wykorzystujemy dane publiczne?

Program stanowi odpowiedź na liczne potrzeby przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i obywateli. Jego przygotowanie poprzedzono analizą potrzeb zainteresowanych, wykorzystujących informacje do różnych celów.

„Program otwierania danych publicznych”Z ankiety przeprowadzonej przez Ministerstwo Cyfryzacji w kwietniu 2016 r. wynika, że dane publiczne w pierwszej kolejności wykorzystywane są w celach naukowych i edukacyjnych (53,3 proc.), w drugiej – w celu kontroli działań władzy (46,1 proc.), w trzeciej – chodzi o zwiększenie wiedzy na temat działania państwa (45,5 proc.). Największym zainteresowaniem respondentów cieszą się dane z zakresu statystyki, administracji publicznej oraz budżetu i finansów publicznych. Aż 62,3 proc. osób biorących udział w ankiecie poparło ustanowienie w urzędach pełnomocników ds. dostępu do informacji publicznej i jej ponownego wykorzystywania.

Szacunki mówią, że w roku 2020 wartość polskiego rynku open data może wynieść ok. 1,2 mld euro. Komisja Europejska wylicza, że w całej UE w tym roku jest on wart 55,3 mld euro, stanowiąc 0,37 proc. PKB. W roku 2020 wartość europejskiego rynku open data wzrośnie zaś do 75 mld euro, dając 0,47 proc. PKB. Dość powiedzieć, że w Londynie na bazie danych z samej tylko komunikacji miejskiej powstało ok. 500 aplikacji, które dają zatrudnienie ok. 5 tys. osób.

 

Na podstawie: Ministerstwo Cyfryzacji
Grafiki: Ministerstwo Cyfryzacji, um.warszawa.pl